Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor WODAN & CO

Dit zijn de algemene voorwaarden (hierna: “Algemene Voorwaarden”) van WODAN & CO met maatschappelijke zetel te 3360 Korbeek-Lo, Oude Baan 117 en ingeschreven in de KBO onder nummer BE 0754.881.120. (Hierna: “WODAN & CO”).

Artikel 1 – Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, elke offerte en elke tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot producten en/of diensten door ons aangeboden.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de Klant.

Artikel 2 – Offertes

Onze offertes zijn louter indicatief en vrijblijvend en vervallen indien zij niet binnen 14 kalenderdagen werden aanvaard door de Klant. Offertes krijgen pas rechtsgeldigheid als overeenkomst door ondertekening van de offerte door de Klant én door ons. Wij behouden ons bovendien het recht voor om bepaalde opdrachten zonder opgave van reden te weigeren.

Artikel 3 – Prijs en betaling 

De prijs is deze zoals in de Overeenkomst vermeld. Een eventueel toegekende korting is éénmalig en schept geen rechten voor de toekomst. Alle prijzen zijn exclusief BTW en worden gerekend in euro.

Al onze facturen zijn betaalbaar binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Betalingen geschieden in euro. Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag worden alle openstaande facturen en schuldvorderingen op de Opdrachtgever van rechtswege en zonder voorgaande ingebrekestelling opeisbaar.

Na vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een jaarlijkse nalatigheidsinterest verschuldigd van 12%, alsook een conventionele en forfaitaire schadevergoeding van 10% van het totaal verschuldigde bedrag met een minimum van 100 EUR.

Elke protest van een factuur dient schriftelijk binnen de acht werkdagen na verzending van de factuur aan WODAN & CO te worden meegedeeld. Bij gebrek aan tijdig protest wordt de Opdrachtgever geacht de factuur en de erin vermelde goederen en diensten onherroepelijk te hebben aanvaard.

Artikel 4 - Duur van de overeenkomst en beëindiging

Onze overeenkomsten kunnen worden aangegaan zoals beschreven in onze offertes.

WODAN & CO houdt zich het recht voor om de Opdracht en de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te beëindigen ingeval de Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of op enige andere wijze het beheer over zijn vermogen geheel of gedeeltelijk heeft verloren. In voorkomen geval heeft de Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.

Artikel 5 – Intellectuele eigendomsrechten

Elke Partij dient alle intellectuele eigendomsrechten van de andere Partij of van enige derde partij te eerbiedigen.

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, blijft WODAN & CO titularis van de intellectuele eigendomsrechten (daarin begrepen, maar geenszins beperkt tot, de auteursrechten, de rechten op tekeningen en modellen) op alle in uitvoering van de Opdracht gecreëerde en/of meegedeelde schetsen, ontwerpen, afbeeldingen, ideeën, teksten of enig ander materiaal dat, of documentatie die in het kader van de Opdracht werd gecreëerd of meegedeeld, inclusief het afgeleverd resultaat en ongeacht de voorlopige of definitieve aard daarvan. WODAN & CO heeft het recht om deze schetsen, ontwerpen, afbeeldingen, ideeën, teksten, of enig andere materiaal dat, of documentatie die in het kader van de Opdracht werd gecreëerd of meegedeeld ook te gebruiken voor de uitvoering van opdrachten voor derden.

Het is de Opdrachtgever slechts toegestaan om door WODAN & CO geleverd resultaat van de Opdracht te gebruiken voor het doel zoals omschreven in de Overeenkomst. Een van de Overeenkomst afwijkend gebruik is niet toegestaan, behoudens mist voorafgaande schriftelijke toestemming van WODAN & CO.

Artikel 6 – Vertrouwelijkheid en Privacy

Zowel de Opdrachtgever als WODAN & CO verbinden zich ertoe de gegevens waartoe zij toegang hebben niet aan derden mee te delen, deze informatie niet voor andere doeleinden te gebruiken dan voor de uitvoering van de Overeenkomst en dergelijke gegevens alleen mee te delen aan hun werknemers, aangestelden en vertegenwoordigers voor zover dit voor de uitvoering van de overeenkomst nodig is en op voorwaarde dat zij gebonden zijn door verplichtingen tot geheimhouding die vergelijkbaar zijn met deze bepaling. De partijen zorgen voor de nodige beveiliging om de vertrouwelijkheid van de gegevens te verzekeren.

Artikel 7 – Garantie, vrijwaring en aansprakelijkheid

De Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat WODAN & CO de haar toegekende Opdracht uitvoert overeenkomstig de afspraken gemaakt tussen de partijen, naar best vermogen en volgens de regels van de kunst. De verbintenis van WODAN & CO wordt gekwalificeerd als een middelenverbintenis.

Er kan slechts sprake zijn van een aan WODAN & CO toerekenbare fout in de uitvoering van de Opdracht, indien de levering niet overeenstemt met wat tussen Partijen in de Overeenkomst uitdrukkelijk is overeengekomen.

Behoudens in geval van bedrog of opzettelijke fout is WODAN & CO niet aansprakelijk. WODAN & CO is in dat geval ook niet gehouden tot vergoeding van immateriële, indirect of gevolgschade, inbegrepen – doch geenszins beperkt tot – winstderving, inkomensverlies, productiebeperkingen, administratie- of personeelskosten en verlies van cliënteel, het verlies van gegevens of het bekend raken van vertrouwelijke gegevens.

In geval van overmacht is WODAN & CO van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van haar verbintenissen jegens de Opdrachtgever.

De contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid van WODAN & CO is steeds beperkt tot een bedrag gelijk aan 15% van de overeengekomen waarde van de Opdracht, of, indien de duur van de opdracht één jaar overschrijdt, tot maximaal 15% van de jaarlijkse waarde van de opdracht.

Artikel 8 – Nietigheid en volledigheid

Indien één of meerdere van de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden nietig zou(den) worden verklaard op grond van een rechterlijke beslissing, heeft dit slechts gevolgen voor de desbetreffende bepaling en worden noch de overige bepalingen, noch de Algemene Voorwaarden in hun geheel hierdoor aangetast.

WODAN & CO kan huidige Algemene Voorwaarden wijzigen om deze af te stemmen op de gewijzigde markt of gewijzigde wetgeving. Na kennisgeving van de aangepaste Algemene Voorwaarden per aangetekende brief of per e-mail met ontvangstbevestiging door WODAN & CO aan de Opdrachtgever, zullen deze meteen van toepassing zijn.

Artikel 9 - Toepasselijk recht, bemiddeling en bevoegde rechter

De tussen de Opdrachtgever en WODAN & CO gesloten overeenkomst(en) waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsook alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

In geval van betwisting tussen de partijen over de totstandkoming, uitvoering, interpretatie en beëindiging van de tussen de Opdrachtgever en WODAN & CO gesloten overeenkomst, die niet in der minne geregeld kan worden, verbinden de partijen zich ertoe via bemiddeling tot een vergelijk te proberen komen. De bemiddeling start uiterlijk 15 dagen nadat de vraag om bemiddeling door de ene Partij aan de andere Partij meegedeeld werd en de duur van de bemiddeling mag, behalve bij uitdrukkelijk akkoord van de partijen, niet langen duren dan 30 dagen.

Indien de bemiddeling mislukt of niet mogelijk is, zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van WODAN & CO gelegen is, bevoegd.


{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x